Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

De definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

1.1          Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, geldend voor de rechtsbetrekking tussen klant of derde en Taalzinnig. Gebruikmaking van de diensten van Taalzinnig veronderstelt bekendheid met deze algemene voorwaarden, alsmede de acceptatie hiervan;

1.2          Overeenkomst: iedere overeenkomst van koop en/of van dienstverlening of andersoortige overeenkomst die Taalzinnig met klant of derde aangaat en alle daaruit voortvloeiende en/of mee samenhangende overeenkomsten en/of verbintenissen;

1.3          Medewerker / werknemer: een natuurlijke persoon die werkzaam is bij of verbonden is aan Taalzinnig, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;

1.4          Opdracht: de overeenkomst van opdracht waarbij Taalzinnig zich jegens een klant of derde verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten;

1.5          Overeenkomst: de overeenkomst die gesloten is of wordt tussen klant en Taalzinnig inzake levering van teksten  en daaraan gerelateerde producten en/of diensten;

1.6          Offerte: het vrijblijvende aanbod door Taalzinnig aan klant of derde gedaan;

1.7          Opdrachtgever / klant / derde(n): de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Taalzinnig de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden / verlening van diensten of andersoortige werkzaamheden;

1.8          Opdrachtnemer: Taalzinnig nadat zij de overeenkomst heeft aanvaard. Alle overeenkomsten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Taalzinnig, niet door of vanwege een individuele medewerker, ongeacht of opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde medewerker of bepaalde medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;

1.9          Werkzaamheden: alle door Taalzinnig ten behoeve van klant of derde uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door Taalzinnig zijn aanvaard alsmede de werkzaamheden overeengekomen in de overeenkomst tussen Taalzinnig en klant of derde alsmede alle daaruit voor Taalzinnig voortvloeiende werkzaamheden;

1.10       Diensten: alle aan klant of derde te leveren of geleverde producten en diensten van Taalzinnig, bestaande uit  het schrijven van teksten en daaraan gerelateerde producten en/of diensten;

1.11       Dagen: alle kalenderdagen;

1.12       Overmacht: elke van de wil van Taalzinnig onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst te voorzien in het bedrijf van Taalzinnig en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Taalzinnig niet kan worden gevraagd;

1.13        Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, staking, storing van systemen/software, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n);

1.14        Taalzinnig: Taalzinnig, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 63624567.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Taalzinnig ter zake van het gebruik van haar diensten en/of producten, alsmede op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Taalzinnig zich verbindt of zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor een klant of derde, alsmede op alle daaruit voor Taalzinnig voortvloeiende werkzaamheden. Deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het schrijven en/of het redigeren/corrigeren van teksten.

2.2          Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in bijvoorbeeld een schriftelijke overeenkomst of opdrachtbevestiging. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de afwijkende voorwaarden voor een klant of derde ook op andere overeenkomsten tussen Taalzinnig en een klant of derde van toepassing zijn.

2.3          Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de overeenkomst onderling tegenstrijdig is, geldt de in de overeenkomst opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

2.4          Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bedingen in deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling zal worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk, zal benaderen.

2.5          De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van een klant of derde wordt door Taalzinnig uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6          Bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, indien en voor zover dwingend rechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn geldt de voor Taalzinnig gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.

2.7          Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.8          Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.9          Indien Taalzinnig niet altijd strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Taalzinnig op enigerlei wijze het recht verliest om in andere gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1          Een opdracht, rechtsbetrekking of overeenkomst tussen Taalzinnig en klant of derde komt tot stand op het moment dat klant of derde akkoord gaat met een offerte van Taalzinnig of indien Taalzinnig een opdracht bevestigd met een opdrachtbevestiging.

3.2          Taalzinnig kan niet aan haar offerte worden gehouden indien klant of derde redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of schrijffout bevat.

3.3          Ten aanzien van de werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en de omvang geen overeenkomst wordt gesloten en/of geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de opdracht, rechtsbetrekking of overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.4          Alle opdrachten en/of overeenkomsten gelden als uitsluitend aan Taalzinnig gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling was dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

 Artikel 4 – Klant

4.1          Van klant of derde wordt een redelijke medewerking verwacht tot het uitvoeren van de met Taalzinnig gesloten overeenkomst.

4.2          Aanvragen tot dienstverlening van Taalzinnig worden geacht gedaan te worden door daartoe (statutair) bevoegde personen / vertegenwoordigers van de rechtspersoon.

4.3          Schade aan Taalzinnig of aan de met Taalzinnig samenwerkende partijen, voorkomend uit onder andere het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie, oneigenlijk gebruik of het niet kunnen nakomen van een contractuele verplichting terwijl de klant of derde dit van tevoren wist, kan op klant of derde worden verhaald.

 Artikel 5 Annulering/wijziging van de opdracht

5.1          Taalzinnig behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

5.2          Annulering of wijziging van de opdracht door een klant of derde geeft Taalzinnig recht op vergoeding van gemaakte kosten, waaronder begrepen kosten voortvloeiende uit contractuele of andere verplichtingen jegens derden, alsmede schadevergoeding wegens winstderving.

Artikel 6 Prijzen

6.1          Overeengekomen prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, en eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen.

6.2          Taalzinnig is gerechtigd om – indien Taalzinnig dit noodzakelijk of wenselijk acht – voor de goede uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan een klant of derde zullen worden doorberekend.

Artikel 7 Meerwerk

7.1          Opdrachtnemer is gerechtigd een redelijke hoeveelheid meerwerk in rekening te brengen bij opdrachtgever. Opdrachtgever hoeft hier niet eerst schriftelijk akkoord voor te geven.

7.2          Indien opdrachtnemer een (mondelinge) opdracht ontvangt van opdrachtgever of een medewerker of vertegenwoordiger van opdrachtgever aangaande werkzaamheden die niet zijn overeengekomen, en opdrachtgever heeft na uitvoering van het meerwerk dit werk geaccepteerd,  althans heeft niet geprotesteerd tegen het meerwerk, dan mag opdrachtnemer er vanuit gaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever is geschied tegen de door opdrachtnemer gehanteerde prijzen en tarieven.

7.3          Opdrachtgever is gehouden betaling(en) van meerwerk te voldoen zodra dit meerwerk aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

8.1          De betalingstermijn voor facturen van Taalzinnig bedraagt 14 dagen.

8.2          Facturatie van een opdracht vindt na afronding van de betreffende opdracht of aan het einde van de maand plaats, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

8.3          Klant of derde doet uitdrukkelijk afstand van het recht op korting of schuldvergelijking. Voorts zal klant of derde van rechtswege en zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is reeds voor het verstrijken van vermelde betalingstermijn jegens Taalzinnig in verzuim en gebreke zijn indien een klant of derde surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement verklaard wordt.

8.4          De op de bank-/giroafschriften aangegeven valutadag wordt als de dag van betaling aangemerkt.

8.5          Elke factuur of vordering wordt als een afzonderlijke vordering van Taalzinnig op klant of derde beschouwd.

8.6          Indien klant of derde niet binnen de in artikel 8.1 genoemde termijn betaalt, is klant of derde door het enkele verloop van die termijn in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

8.7          In alle gevallen waarin klant of derde jegens Taalzinnig in verzuim is, is van rechtswege het gevolg:

  1. Taalzinnig is gerechtigd de dienstverlening per direct te onderbreken of te beëindigen;
  2. Over de hoofdsom dan wel een niet afgelost gedeelte van de hoofdsom is klant of derde vanaf de dag van het verzuim tot de dag der algehele voldoening aan Taalzinnig rente verschuldigd, te berekenen naar een rentevoet van 5% bovenop de rente van het promessedisconto van de Nederlandse bank NV ten dage van het intreden van het verzuim, op jaarbasis, doch per dag opeisbaar.
  3. Klant of derde is aan Taalzinnig verschuldigd alle protestkosten almede de incassokosten die door de niet of niet-tijdige betaling worden veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten zijn door klant of derde verschuldigd zodra Taalzinnig voor het uitstaande bedrag de hulp van een gerechtsdeurwaarder of een jurist/advocaat heeft ingeschakeld. De incassokosten bedragen 15% op de hoofdsom vermeerderd met rente met een minimum van € 40,-.

8.8          Het staat Taalzinnig vrij opdrachten vooruit te laten voldoen door Opdrachtgever.

Artikel 9. Levering van diensten

9.1          De levering van diensten kan ineens of in gedeelten geschieden ter keuze van Taalzinnig. Waar hieronder wordt gesproken van levering is mede begrepen de gedeeltelijke levering.

9.2          Iedere levering van zaken of diensten door Taalzinnig geschiedt onder eigendomsvoorbehoud totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst verplicht is.

9.3          Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal Taalzinnig niet verplicht zijn de overeengekomen werkzaamheden voor of op een bepaald tijdstip te verrichten. Een overeengekomen of opgegeven termijn is nimmer een fatale termijn.

Artikel 10 Overmacht

10.1        Indien Taalzinnig door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Taalzinnig tot enige schadevergoeding – en ook vergoeding van eventueel genoten voordeel – jegens klant of derde is gehouden.

10.2        Een niet aan Taalzinnig toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht. Deze redelijke termijn wordt geacht in ieder geval 14 dagen te bedragen.

10.3        Indien de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch Taalzinnig, noch klant of derde de overeenkomst ontbinden. De verplichting van Taalzinnig tot prestatie wordt opgeschort zonder dat Taalzinnig  jegens klant of derde tot enige schade- of voordeel vergoeding gehouden is.

10.4        Taalzinnig, is steeds gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden c.q. verschotten welke ter uitoefening van de overeenkomst zijn verricht c.q. verschuldigd zijn geworden voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden sprake was.

Artikel 11 – Geheimhouding

11.1       Partijen garanderen de geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht tot openbaarmaking van die gegevens verplicht.

11.2       Partijen zijn niet gerechtigd gegevens die door de andere partij ter beschikking worden gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze gegevens werden verkregen.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

12.1        Tenzij in de opdracht en/of de overeenkomst door Taalzinnig uitdrukkelijk anders is bepaald, berusten alle rechten van intellectuele eigendom op de door Taalzinnig, haar werknemers en/of ingeschakelde freelancers, vervaardigde of ter beschikking gestelde zaken uitsluitend bij Taalzinnig.  Klant of derde verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de opdrachtgever is uitgesloten. Een aan klant of derde toekomend recht tot gebruik is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden.

12.3        Taalzinnig blijft onder alle omstandigheden, dus ook in geval van een eventuele overdracht van intellectuele eigendomsrechten, bevoegd om het betreffende product voor eigen gebruik te verveelvoudigen en openbaar te maken. Klant of derde erkent het recht van Taalzinnig om de productie op te nemen in promotiemateriaal, waaronder begrepen de portfolio van Taalzinnig.

12.4        Indien klant of derde in strijd handelt met diens contractuele verplichtingen, is Taalzinnig gerechtigd de verleende licentie tot gebruik van de productie tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen.

Artikel 13 Kwaliteit van de diensten

13.1        Klant of derde zal de afgeleverde diensten/producten onmiddellijk na levering controleren op eenvoudig te constateren gebreken, voordat hij tot gebruik overgaat. Eenmaal in gebruik genomen diensten/producten worden geacht te beantwoorden aan de overeenkomst, tenzij de dienst/ het product een niet op eenvoudige wijze te constateren onzichtbaar gebrek blijkt te hebben.

13.2        Klachten over diensten/producten geven nimmer het recht om betalingsverplichtingen op te schorten.

13.3        Klant of derde dient klachten ter zake de geleverde diensten/producten schriftelijk aan Taalzinnig mede te delen binnen 5 dagen nadat klant of derde het gebrek heeft ontdekt of had dienen te ontdekken. De klacht dient duidelijk en zo nauwkeurig mogelijk te worden beschreven.

13.4        Indien niet anders overeengekomen vervalt voorts ieder recht van klant of derde jegens Taalzinnig, betrekking hebbend op de mededeling dat de dienst/het product niet aan de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging voldoet, indien:

– de hiervoor gestelde termijn voor mededeling niet in acht is genomen;

– klant of derde geen/onvoldoende medewerking verleent binnen een redelijke termijn ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

– klant of derde zelf of een derde wijzigingen heeft aangebracht na de acceptatie van de levering van de dienst;

– de klachten voor het eerst worden geuit nadat een periode van meer dan drie maanden sedert levering van de dienst/het product is verstreken.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

14.1       Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal Taalzinnig alle redelijkerwijs van Taalzinnig te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden. Taalzinnig is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat zij is uitgegaan van door klant of derde verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Taalzinnig kenbaar behoorde te zijn.

14.2        Taalzinnig is niet aansprakelijk voor alle door een klant of derde geleden directe of indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, die verband houdt met een tekortkoming door Taalzinnig dan wel door Taalzinnig ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.

14.3        Indien Taalzinnig, met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs-) aansprakelijkheidsverzekering van Taalzinnig voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal twee maal het factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst, zulks te allen tijde met een maximum van €2000,-.

14.4        Klant of derde is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Taalzinnig heeft het recht om de schade ongedaan te maken en/of te beperken door herstel en/of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.

14.5        Klant of derde vrijwaart Taalzinnig tegen alle aanspraken van derden, waarvoor Taalzinnig krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is.

14.6        Klant of derde vrijwaart Taalzinnig van alle aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op door die derden gepretendeerde intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door klant of derde aangeleverd materiaal van welke aard dan ook. Partijen zullen elkaar onverwijld en volledig informeren over dergelijke aanspraken van derden.

14.7        De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van Taalzinnig berust bij klant of derde. Klant of derde aanvaardt deze bewijslast.

14.8        Taalzinnig is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan door klant of derde geleverd materiaal tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Taalzinnig.

Artikel 15 Ontbinding en annulering van de overeenkomst

15.1        In alle gevallen waarin Taalzinnig met een schriftelijke verklaring een overeenkomst met klant of derde ontbindt, is klant of derde verplicht Taalzinnig alle schade, kosten en winstderving te vergoeden en reeds door Taalzinnig geleverde stukken aan Taalzinnig te retourneren. De stukken blijven voor risico van klant of derde totdat Taalzinnig deze heeft ontvangen en goedgekeurd.

Artikel 16 Uitvoering werkzaamheden

16.1        Taalzinnig voert de werkzaamheden uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

16.2        Taalzinnig bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd en door welke medewerker(s).

Artikel 17 – Social media abonnement

17.1        Het social media abonnement wordt afgesloten voor onbepaalde tijd. Zonder schriftelijke opzegging zal het social media abonnement stilzwijgend worden voortgezet tegen de gebruikelijke betaling.

17.2.       Het social media abonnement heeft een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient tegen het einde van de maand schriftelijk plaats te vinden.

17.3        Facturatie van het social media abonnement vindt voorafgaand aan de betreffende maand plaats.

17.4.       De inhoud van de publicaties wordt door Taalzinnig in overleg met klant of derde vastgesteld. Taalzinnig vraagt goedkeuring aan klant of derde voordat zij tot publicatie overgaat. Mocht klant of derde het, ondanks de gegeven toestemming, niet eens zijn met de inhoud van de publicatie(s), dan is Taalzinnig hier niet aansprakelijk voor.

Artikel 18 Aanpassingen aan het product/ de dienst

18.1        Mochten er aanpassingen en/of herstelwerkzaamheden nodig zijn dan kunnen deze aanpassingen en/of herstelwerkzaamheden maximaal 10% van het totale aantal uren bedragen. Eventuele extra werkzaamheden (meer dan 10% van het totaal aantal uren) vallen niet onder deze ingecalculeerde werkzaamheden en worden doorberekend als meerwerk met een uurtarief van € 50,- ex. BTW.

18.2        Klant of derde is gerechtigd direct na de (op)levering van het product eenmalig om wijziging van het product te verzoeken. Dit verzoek dient in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen aan Taalzinnig over te worden gebracht. Indien dit verzoek naar het oordeel van Taalzinnig redelijk en terecht is, zal Taalzinnig de gewenste wijziging kosteloos doorvoeren. Indien binnen deze termijn geen melding plaatsvindt, wordt klant of derde geacht met het product in te stemmen en vervalt recht op kosteloze wijziging.

18.3        Overige gewenste aanpassingen kunnen op verzoek worden uitgevoerd tegen de op dat moment geldende tarieven van Taalzinnig.

Artikel 19 Opschortingsrecht

19.1        Indien klant of derde niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem voortvloeit uit deze of enigen andere met Taalzinnig gesloten overeenkomst alsmede ingeval van faillissement of surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf van klant of derde wordt  klant of derde geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Taalzinnig  het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat aan die verplichting is voldaan. Ingeval Taalzinnig de uitvoering van de overeenkomst opschort dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, is iedere vordering welke zij heeft of krijgt op een klant of derde dadelijk en ineens opeisbaar.

19.2        Klant of derde is gehouden Taalzinnig onmiddellijk te informeren indien zich (één van de) in artikel 18.1 genoemde omstandigheden voordoe(t)(n), dan wel indien sprake is van overmacht op basis waarvan klant of derde zijn verplichtingen jegens Taalzinnig niet kan nakomen dan wel geen informatie kan verstrekken over feiten en omstandigheden die (mede) van invloed zijn op de beoordeling van een situatie dat voor Taalzinnig van belang is.

Artikel 20 Elektronische communicatie

20.1                       Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen Taalzinnig en klant of derde door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

20.2        Taalzinnig en klant of derde zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

20.3        Zowel Taalzinnig als klant of derde zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

20.4        De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 21 Bewijs

21.1        Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit met Taalzinnig gesloten overeenkomsten zijn – behoudens tegenbewijs met alle middelen – administratieve gegevens van Taalzinnig beslissend.

21.2        Behoudens tegenbewijs met alle middelen geldt tussen klant of derde en Taalzinnig de op de factuur en/of offerte vermelde informatie als juist.

Artikel 22 Verjaringstermijn

22.1        In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Taalzinnig en jegens de door Taalzinnig bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 23 Overige bepalingen

23.1        Indien Taalzinnig op locatie van klant of derde werkzaamheden verricht, draagt klant of derde zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde Arbonormen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Klant of derde dient er voor zorg te dragen dat Taalzinnig in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Taalzinnig noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten.

23.2        Klant of derde zal geen bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken medewerkers aannemen of benaderen om bij klant of derde, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van klant of derde, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 24 maanden daarna.

23.3        Indien Taalzinnig haar onderneming in een andere rechtsvorm onderbrengt of sprake is van een fusie met een ander bedrijf blijven deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeengekomen overeenkomsten.

Artikel 24 Toepasselijk recht

24.1        Op alle met Taalzinnig gesloten overeenkomsten of daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 25 Plaats van uitvoering

25.1        De overeenkomsten worden geacht te zijn uitgevoerd in de plaats van vestiging van Taalzinnig, zijnde Rotterdam.

Artikel 26 Wijziging

26.1        Taalzinnig is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van Taalzinnig zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de algemene voorwaarden te lezen en downloaden zijn.

Artikel 27 Inwerkingtreding

27.1        Deze algemene voorwaarden worden van kracht met ingang van 01-10-2015.

Artikel 28 Reparatieclausule nietigheden

28.1        Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende opdracht/overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst.

28.2        Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

28.3        Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Rotterdam, oktober 2015

© Taalzinnig, 2015

Share Button